विशेष अदालतको परिचय

खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कानूनद्वारा अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०१ -(२) को व्यवस्था र विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ३ अनुरुप यस अदालतको स्थापना भएको हो ।


विशेष अदालतको इतिहासिक पृष्ठभूमिः

 • विशेष अदालत ऐन २०१२
  • अधिकार क्षेत्र :    शान्ति सुरक्षा राख्ने, ठूला अपराधहरुको कारवाही र तहकिकात गर्ने अधिकार । ज्यान, चोरी, डकैती र लुटपीटका अपराधहरुको तहकिकात गर्न लगाउने काममा बडा हाकिमलाई सरकारले आदेश गर्ने ऐनमा व्यवस्था । प्रधान न्यायलयमा अपिल लाग्ने व्यवस्था ।
  • गठन :    सदर चारभन्ज्याङ्ग भित्रको कमिश्नर-१ सरकारले तोकेको सदस्य १ र प्रधान न्यायलयले प्रधान न्यायाधीशसंग सल्लाह लिई सरकारवाट तोकेको कुनै अपिल अड्डाको हाकिम समेत

 • विशेष अदालत ऐन २०१३

  • अधिकार क्षेत्र :   देशमा पर्न आउने कोही मुद्दा मामिलाहरु किनारा गर्न   सर्वोच्च अदालत वाहेक अनेत्र जुनसुकै अड्डा अदालतहरुमा दायर भै कारवाहीमा रहेका मुद्दालाई सुम्पन सक्ने
  • गठन :    आवश्यकता अनुसार समय समयमा सरकारले नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचित आदेशद्धारा १ वा ३ जनाको विशेष अदालत गठन गर्न सक्ने ३ जना मध्ये १ जना अध्यक्ष हुने ।
  • मिति २०१३।३।२६।२ मा जारी भएको उक्त नेपाल विशेष अदालत ऐन २०१३ ले नेपाल चारभन्ज्याङ्ग विशेष अदालत ऐन २०१२ र विशेष अदालत ऐन २०१२ लाई खारेज गरेको
 • विशेष अदालत २०३१
  • अधिकार क्षेत्र :   मुलुकको सुरक्षा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न । समय समयमा पर्न आउने सार्वजनिक महत्वका मुद्दाहरु विशेष अदालतवाट छिन्ने कारवाही र किनारा गराउन । विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने ।
  • गठन :   एक वा तीन सदस्य रहने । १ जनालाई अध्यक्ष तोक्न सक्ने ।
 • विशेष अदालत ऐन-२०५९
 • २०५९ आषाढ ५ गते विशेष अदालत ऐन २०३१ र सो मा भएका सम्पूर्ण संशोधनहरु समेत लाई खारेज गर्दै विशेष अदालत ऐन २०५९ जारी ।
  • अधिकार क्षेत्र :   
   • शुरु क्षेत्राधिकार
    • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाई र निर्णय ।
    • राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ अर्न्तगतका मुद्दा कारवाही र किनारा गर्ने ।
    • सम्पत्ति शुद्विकरण सम्वन्धी ऐन, २०६४ अर्न्तर्गतकामुद्दाहरु।
   • पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार
    • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने ।
Special court, Nepal :::::::::::::: http://www.specialcourt.com.np/